Poznaj nową wersję Advance Design 2022 i odkryj nowe funkcje i możliwości!

AD Badge 256 22 Czerwiec 2021 – GRAITEC z przyjemnością ogłasza wydanie nowej wersji programu Advance Design 2022. Opierając się na licznych opiniach i potrzebach ciągle rosnącej społeczności naszych klientów, publikujemy nowe wydanie pełne wielu ulepszeń i nowych funkcjonalności.


 

 Advance Design 2022, jest wiodącym oprogramowaniem do analizy konstrukcji i wzbogacony został o wiele nowych funkcji z korzyścią dla użytkownika końcowego, w kilku głównych obszarach:

 • GENERATOR OBCIĄŻEŃ SUWNICOWYCH
  dla jednej lub wielu suwnic
 • NOWE MOŻLIWOŚCI MES
  z użyciem przegubów nożycowych oraz obliczeniami punktu skuteczności dla analizy Pushover
 • WYMIAROWANIE PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
  według PN-EN1993-1-3 oraz PN-EN1993-1-5
 • NOWY MODUŁ PŁYT ŻELBETOWYCH
  również z uwzględnieniem metody pasmowej, generacją zbrojenia rzeczywistego i jego rysunku
 • NOWE MOŻLIWOŚCI W POZOSTAŁYCH MODUŁACH ŻELBETOWYCH
  z uwzględnieniem nowych algorytmów wyznaczania zbrojenia, nowymi metodami dla fundamentów i dziesiątkami różnych ulepszeń
 • LEPSZE MOŻLIWOŚCI GENERACJI ZBROJENIA RZECZYWISTEGO
   szczególnie w zakresie zbrojenia poprzecznego w belkach i słupach
 • SZYBSZA ANALZIA POŁĄCZEŃ STALOWYCH
  dzięki nowemu mechanizmowi wyznaczania obwiedni do wymiarowania
 • NOWY MECHANIZM SYNCHRONIZACJI
  do poprawienia obiegu BIM w środowisku Autodesk (Revit i Advance Steel) i Graitec

..oraz wielu mniejszych usprawnień zgłoszonych przez użytkowników.

Zapraszamy do przyjrzenia się nowym funkcjonalnościom i ulepszeniom wprowadzonym do Advance Design 2022.


Generator obciążeń suwnicowych

Ostatnia wersja Advance Design 2022 zawiera teraz dodatkową możliwość generowania ruchomych obciążeń suwnicowych. Ten nowy generator używa zestawu specjalnych przypadków obciążeń, odpowiadających za kolejne pozycje suwnic jednoszynowych lub mostowych.

Obciążenia są definiowane wzdłuż toru suwnicowego, a wartości mogą być określone ręcznie lub wygenerowanie automatycznie uwzględniając specyfikę normu (PN-EN 1991-3 lub ASCE). Możliwe jest zdefiniowanie jednocześnie wielu suwnic.

Wraz z generacją przypadków obciążeń, podobnie tworzony jest zestaw obwiedni. Ostateczne kombinacje oddziaływań wykorzystują klasyczne przypadki (stałe, użytkowe, wiatrem…) i obwiednie suwnicowe.

Obliczenia statyczne i wyniki nie różnią się od dotychczas znanego rozwiązania. Użytkownik może sprawdzić wyniki w konkretnej pozycji suwnicy lub w obwiedni. Specyficzne dla suwnic są rezultaty związane z linią wpływu. Wykres linii wpływu może być zaprezentowany dla konkretnego punktu dla postępujących pozycji suwnicy.


Ulepszenia dla analizy pushover

Analiza Pushover, dostępna od 2021 wersji, została rozszerzona o możliwość wyznaczenia punktu skuteczności. Punkt ten to punkt równowagi między nośnością konstrukcji, reprezentowaną przez wykres Pushover, a obciążeniem sejsmicznym, reprezentowanym przez spektrum odpowiedzi. W Advance Design 2022 spektrum to konwertowane jest na przyśpieszeniowo-przemieszczeniowe spektrum zgodnie z Eurokodem 8 lub ATC40 i nakłada je na wykres nośności. W ten sposób znaleźć można punkt skuteczności.


Przegub nożycowy

W Advance Design 2022 nowy typ obiektu analitycznego dostępny jest z zakładki Analiza: Przegub nożycowy. Definiuje się go na przecięciu dwóch elementów liniowych co pozwala na określenie relacji między tymi obiektami. Jest to szczególnie przyadtne w sytuacji belek ciągłych opartych na innych elementach głównych, które połączone mają być w sposób przegubowy (płatwie na dźwigarach, krokwie na płatwiach itd.). We właściwościach przegubu możemy określić konkretne relacje w układzie lokalnym lub globalnym elementu głównego. Relacje mogą być w pełni zablokowane i zwolnione lub zablokowane sprężyście.


Wymiarowanie profili zimnogiętych

Advance Design 2022 wprowadza możliwość projektowania przekrojów zimnogiętych, zgodnie z PN-EN 1993-1-3 i 1993-1-5. Profile formowane na zimno poprzez walcowanie lub gięcie mogą być zarówno elementami drugorzędnymi i głównymi i znajdują wiele zastosowań jako belki podestów, płatwie, rygle ścienne itp.

Wyniki mogą być prezentowane graficznie lub w wynikach dla profilu, wraz z obliczeniami przekroju efektywnego, imperekfcjami łukowymi, lokalną utratą stateczności (§5.5 z PN-EN1993-1-3), efektami skrętnymi z uwagi na mimośród obciążenia (§6.1.6 z PN-EN1993-1-3), statecznością z użyciem 7 stopni swobody i weryfikacją ugięć (§7.1 z PN-EN1993-1-3).


Nowy moduł płyt żelbetowych

W Advance Design 2022, płyty żelbetowe mogą być wymiarowane w nowym module. Ten moduł płyt wprowadza wiele nowych funkcji. Istnieje w nim możliwość obliczeń teoretycznego zbrojenia metodą pasmową, wygenerowanie zbrojenia rzeczywistego, dokumentacji rysunkowej i obliczeniowej.

Dane takie jak geometria płyty, elementy podpierające jak belki, słupy czy ściany przenoszone są pomiędzy modelem MES, a modułem płyty. Z uwagi, że często model analityczny do obliczeń MES stanowi pewnego rodzaju uproszczenie względem rzeczywistej geometrii, moduł ten daje możliwość dopasowania fizycznego modelu płyty, wraz z zewnętrznym konturem.

Użytkownik może skorzystać z metody pasmowej do określenia teoretycznego zbrojenia bazując na siłach wewnętrznych z modelu MES. To metoda kilkuetapowa, w której najpierw wyznaczamy obliczeniowe pasma. Każde pasmo jest traktowane indywidualnie i siły wewnętrzne w nim są całkowane do sił wypadkowych. W ten sposób uzyskujemy wykres siły wzdłuż osi pasma i na jego podstawie obliczamy teoretyczne i rzeczywiste zbrojenie.

Po wyznaczeniu zbrojenia rzeczywistego użytkownik może wygenerować dokuemntację, w tym również rysunek zbrojenia. Domyślnie, rysunki generowane są osobno dla zbrojenia górnego i dolnego, ale możliwe jest wygenerowanie jednego rysunku z obiema warstwami zbrojenia. Użytkownik ma wpływ na ilość prezentowanych prętów, rodzaj opisów, skalę i więcej.


Rozbudowane możliwości modułów żelbetowych

Nowe metody wyznaczania zbrojenia podłużnego zostały dodane do modułu belki i słupa. W obu przypadkach, poprzednie metody bazowały na określonej ilości prętów lub rozstawach, podczas gdy nowe metody pozwalają na bardziej automatyczne określenie tych wartości startując od najmniejszej ilości prętów i zwiększając ją odpowiednio w kolejnych krokach. Porównując te metody, możemy teraz lepiej określić czy dla takiego samego wymaganego zbrojenia zastosować chcemy więcej prętów mniejszej średnicy, czy mniej prętów o większej średnicy.

Nowa metod obliczeń nośności gruntu Metoda fundamentu zastępczego została dodana dla fundamentów spoczywających na podłożu wielowarstwowym. Idea tej metody polega na sprawdzeniu nośności każdej warstwy niezależnie, zaczynając od warstwy bezpośrednio pod podstawą i kolejno w stropie następnej warstwy. W tym celu, zakłada się, że istnieje fikcyjny fundament spoczywający na kolejnej warstwie, o większej szerokości wynikającej z rozkładu naprężeń. Obciążenie na kolejną warstwę wzrasta z uwagi na ciężar gruntu i dodatkowe ramię sił. Obliczenia dla tej warstwy przeprowadzane są z powyższymi założeniami klasycznie zgodnie z PN-EN 1997-1.


Zwiększone możliwości generacji zbrojenia rzeczywistego

Ostatnia wersja programu wprowadza wiele usprawnień w generacji i edycji zbrojenia rzeczywistego w modułach żelbetowych. Jednym z nich jest kompletnie zmodyfikowany sposób edycji zbrojenia poprzecznego w słupach. Dzięki edycji poprzez tabelę, z wyborem sposobu rozkładu i wszelkimi informacjami o pakietach proces ten staje się bardzo szybki i intuicyjny.

Kolejny przykład dotyczy łatwego założenia i edycji strzemion wielociętych w belkach. Teraz wybór konfiguracji strzemion jest bardzo łatwy dzięki specjalnej graficznej reprezentacji dostępnych rozwiązań związanych z konkretną ilością prętów podłużnych.


Szybka analiza połączeń stalowych

W wersji 2022 wszystkie połączenia stalowe mogą być analizowane z użyciem wszystkich kombinacji lub automatycznie generowanych obwiedni. W tym wypadku połączenie obliczane jest tylko dla kombinacji, które zapewniają minimalne lub maksymalne siły na potrzeby konkretnych weryfikacji. Jako rezultat czas obliczeń i dokumetacja są znacznie skrócone.


Nowy mechanizm sychronizacji

Okno używane do synchronizacji danych przy użyciu formatu GTCX zostało zmodyfikowane. To czyni proces synchronizacji łatwiejszym i szybszym. Dzięki nowym opcjom, użytkonik ma większą kontrolę nad synchronizowanymi danymi. Między innymi wymienić można łatwe filtrowanie danych, konfigurację tabeli, łatwą prezentację danych i zmian. W dodatku określić można zakres wyników importowanych do Autodesk Revit.


Pozostałe zmiany i aktualizacje

Wersja 2022 programu Advance Design wprowadza również wiele ulepszeń i poprawek zgodnych ze zgłoszeniami naszych tysięcy użytkowników z całego świata. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

 • NOWE OPCJE DLA SZYBKIEGO USTAWIENIA PREZENTOWANYCH WYNIKÓW
  Aby przyśpieszyć codzienne czynności związane z prezentacją rezultatów z analizy MES dodaliśmy szybki dostęp do często wykorzystywanych funkcji na wstążce Wyniki. Można w ten sposób zarządzać wyborem przypadków oraz szybko włączać i wyłączać obwiednie.

 • MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SKALI UŻYTKOWNIKA
  By łatwo używać skali kolorów użytkownika, Advance Design 2022 pozwala na zapisywanie i ponowne wczytanie skali użytkownika. Skala ta może być użyta w wielu projektach.
  Ponadto użytkownik może zwiększyć teraz ilość kolorów w skali z poprzedniego limitu 16, do obecnej wartości 50.

 • NAPRĘŻENIA DLA PODPÓR DOSTEPNE ZE WSTĄŻKI
  W liście szybkich wyników na wstążce dostępne są teraz naprężenia również dla podpór. Pozwoli to szybko zaprezentować np. mapę odporu gruntu dla podpór sprężystych.

 • DODATKOWE WYTĘŻENIA DLA STALI
  W wersji 2022 proces eksponowania bardziej szczegółowych wyników postępuje dalej. Wraz z tym pojawiają się na liście kolejne wytężenia do graficznego zaprezentowania na konstrukcji w interakcji poszczególnych sił.

 • AUTOMATYCZNA GENERACJA POŁĄCZEŃ OGÓLNYCH 
  Teraz definiując połączenia ogólne na wybranych są one tworzone indywidualnie w każdym węźle/przecięciu elementów liniowych. Działają również na wyborze podpór punktowych, jako że możemy chcieć je stworzyć między podporą a elementem liniowym. To usprawnienie znacznie przyśpieszy definicję połączeń ogólnych w dużych konstrukcjach.

 • WYŚWIETLANIE WARTOŚCI NA MAPACH
  Obecnie prezentując mapy na elementach powierzchniowych użytkownik może połączyć je z dotychczasową planszą wartości opartych o siatkę MES, zarówno dla statyki jak i późniejszego wymiarowania np. zbrojenia w płytach/ścianach.

 • PRZENOSZENIE SUPERELEMENTU BELKI DO MODUŁU
  Od wersji 2022 możliwe jest przenoszenie wieloprzęsłowych belek żelbetowych modelowanych jako pojedyncze przęsła do modułu wymiarującego. Aby to zrobić konieczne jest stworzenie superelementu z tych przęseł. To rozwiązanie ma wiele zalet, wliczając w to między innymi łatwe modelowanie i traktowanie elementów o różnych właściwościach (np. wysokość przekroju) jako jednej, ciągłej belki.

 • ZESTAWIENIA DLA SIATEK ZBROJENIOWYCH
  Zarówno w module dla ścian, jak i nowym module płyt możliwe jest teraz stworzenie zestawienia siatek zbrojeniowych, które zawierają wszystkie niezbędne informacje.

 • OPISY PRĘTÓW NA RYSUNKACH
  Teraz dla rysunków zbrojenia obliczanych elementów oprócz etykiety z numerem pozycji pręta użytkownik może dodać dowolny opis oparty o parametry np. ilość prętów * średnica itd.

POZNAJ ADVANCE DESIGN  

 

 

 

Autodesk

Nasza strona www używa plików cookies w celu usprawnienia działania witryny. Ponadto używamy plików cookies do celów analitycznych i reklamowych. Kliknij Polityka Prywatności, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.